Văn bản Thủ tục hành chính

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 139/BC-UBND UBND huyện10-09-2019Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 9 tháng phương hướng, nhiệm vụ CCHC 3 tháng cuối năm 2019
2 3307/QĐ-UBND UBND huyện06-09-2019V/v ban hành quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC và thang điểm của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC đối với UBND các xã, thị trấn
3 129/UBND-VP UBND huyện09-04-2019V/v thực hiện tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC trên lĩnh vực đất đai
4 1446/UBND-TTPVHCC UBND huyện26-03-2019V/v tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh
5 23/BC-UBND UBND huyện18-03-2019Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
6 12/KH-UBND UBND huyện15-03-2019Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019
7 645/QĐ-UBND UBND tỉnh01-03-2019V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định
8 646/QĐ-UBND UBND tỉnh01-03-2019V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
9 22/QĐ-UBND UBND huyện11-01-2019V/v chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Phòng Nội vụ về Văn phòng HĐND và UBND huyện
10 01/KH-HĐTĐ Hội đồng thẩm định08-01-2019Triển khai thẩm định, xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
11 4105/QĐ-UBND UBND huyện28-12-2018V/v ban hành KH triển khai NĐ số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
12 4147/QĐ-UBND UBND huyện28-12-2018Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa , một cửa liên thông thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Ân
13 4146/QĐ-UBND UBND huyện28-12-2018V/v kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Hoài Ân
14 3825/QĐ-UBND UBND huyện18-12-2018V/v thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả Bộ chỉ số thực hiện Cải cách hành chính
15 4167/QĐ-UBND UBND tỉnh27-11-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
16 7182/UBND-KSTT UBND tỉnh16-11-2018Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
17 10865/VPCP-KSTT Văn phòng Chính phủ09-11-2018V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
18 70/KH-UBND UBND tỉnh09-11-2018Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
19 30/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ30-10-2018Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
20 05/TB-UBND UBND huyện19-01-2018V/v triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn huyện Hoài Ân
21 3667/QĐ-UBND UBND huyện29-12-2017Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Ân năm 2018
22 144/BC-UBND UBND huyện29-11-2017Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2018
23 498/UBND-NV UBND huyện27-11-2017V/v cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao dịch về thủ tục hành chính trong năm 2017
24 143/BC-UBND UBND huyện23-11-2017Về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
25 485/UBND-NV UBND huyện13-11-2017V/v chấm điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC đối với UBND cấp xã
26 2724/QĐ-UBND UBND huyện13-11-2017V/v ban hành quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC và thang điểm của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC đối với UBND các xã, thị trấn
27 141/BC-UBND UBND huyện08-11-2017Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy
28 108/TB-UBND UBND huyện03-11-2017Ý kiến kết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Xuân Phong tại cuộc họp đánh giá về thực hiện một số nhiệm vụ cải cách Thủ tục hành chính của huyện
29 432/UBND-NV UBND huyện11-10-2017V/v góp ý Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
30 3664/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định03-10-2017V/v Ban hành bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương,các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyên, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 382/UBND-NV UBND huyện13-09-2017V/v góp ý Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC cấp xã trên địa bàn huyện
32 103/BC-UBND UBND huyện07-09-2017Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính 9 tháng Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
33 1236/QĐ-UBND UBND huyện30-06-2017Thành lập đoàn kiểm tra cải các hành chính trên địa bàn huyện năm 2017
34 20/BC-UBND UBND huyện08-03-2017Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC Quý I, Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017
35 280/QĐ-UBND UBND huyện23-02-2017Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Hoài Ân năm 2017
36 01/BC-UBND UBND huyện09-01-2017Về kết quả đánh giá, chẩm điểm chỉ số cải cách hành chính của Huyện Hoài Ân
37 1486/QĐ-UBND UBND huyện21-05-2015V/v ban hành Quy định và Bộ chí số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn
38 2534/QĐ-UBND UBND huyện18-12-2014V/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008