Thông báo kết luận trực báo

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 17/TB-UBND UBND huyện19-03-2019Kết luận của Đ/c Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 15/3/2019
2 117/TB-UBND UBND huyện20-11-2018Kết luận trực báo của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch TT. UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 16/11/2018
3 117/TB-UBND UBND huyện20-11-2018Kết luận trực báo của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch TT. UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 16/11/2018
4 31/TB-UBND UBND huyện03-05-2018Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 27/4/2018
5 114/TB-UBND UBND huyện21-11-2017Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 17/11/2017
6 06/TB-UBND UBND huyện24-01-2017Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 20/01/2017
7 01/TB-UBND UBND huyện03-01-2017Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 30/12/2016
8 98/TB-UBND UBND huyện15-11-2016Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 11/11/2016
9 90/TB-UBND UBND huyện31-10-2016Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 28/10/2016
10 79/TB-UBND UBND huyện04-10-2016Thông báo kết luận trực báo của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hôi nghị trực báo 30/9/2016
11 16/TB-UBND UBND huyện21-03-2016Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long,Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 18/3/2016
12 14/TB-UBND UBND huyện 08-03-2016Thông báo kết luận trực báo của Chủ tịch Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 04/3/2016
13 102/TB-UBND UBND huyện15-12-2015Thông báo kết luận trực báo của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 11/12/2015
14 100/TB-UBND UBND huyện02-12-2015Thông báo kết luận trực báo của đồng chí Hoàng Phi Long,Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 27/11/2015
15 94/TB-UBND UBND huyện26-10-2015TB kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 23/10/2015
16 68/TB-UBND UBND huyện09-09-2015Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 4/9/2015
17 46/TB-UBND UBND huyện14-07-2015Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Cần, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trức báo ngày 10/7/2015
18 37/TB-UBND UBND huyện 02-07-2015Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Cần,Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 25/6/2015
19 33/TB-UBND UBND huyện 16-06-2015Kết luận của đồng chí Nguyễn Cần,Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 12/6/2015