Cập nhật ngày : 12-04-2019

Hoài Ân: Triển khai công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 12.4, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số cải các hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huện chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ngành, địa phương…


Biểu dương, khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Năm 2018, huyện Hoài Ân tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng cải các hành chính trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả. Các ngành, địa phương hoàn thành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018; HĐND và UBND huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo quy trình. Thực hiện rà soát 314 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 122 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Các thủ tục hành chính được niêm yết công tác tại Trụ sở và trên Trang thông tin huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục hoạt động ổn định; bộ phận “một cửa” của huyện đã tiếp nhận 3.524 hồ sơ, trả kết quả đúng hẹn 90,1%. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên 440 hồ sơ. Tổ chức sáp nhập Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Trạm Khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, hợp nhất Đài Truyền thanh với Trung tâm Văn hóa Thông tin  - Thể thao; giảm 3 biên chế theo Đề án của huyện giai đoạn 2015-2021. Công tác quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện đúng quy trình, trong năm đã bổ nhiệm lại 4 chức danh lãnh đạo các cơ quan thuộc huyện, 11 cán bộ quản lý tại các trường học; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo theo quy định; đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các xã, thị trấn. Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; đặc biệt, đã xử lý 70% văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử…

 

Cũng tại Hội nghị đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Theo đó, đối với các cơ quan thuộc huyện có 7 cơ quan xếp loại tốt, 2 cơ quan xếp loại khá và 3 cơ quan xếp loại trung bình. Đối với các xã, thị trấn có 01 đơn vị xếp loại tốt, 08 đơn vị xếp loại khá và 6 đơn vị xếp loại trung bình.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ một số tồn tại, hạn chế. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện đảm bảo các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính phải trên tinh thần phục vụ nhân dân. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận “một cửa” từ huyện đến các xã, thị trấn; rà soát, công bố công khai danh mục thủ tục  hành chính giải quyết tại bộ phận “một cửa” của huyện và bộ phận “một cửa” xã, thị trấn đảm bảo đồng bộ, đúng theo quy định. Tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các công việc liên quan…

 

          Dịp này, UBND huyện biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: