Cập nhật ngày : 03-07-2019

Hoài Ân: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị cho 95 học viên

Chiều ngày 02,7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp sơ cấp lý luận năm 2019 (ảnh).Lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 được khai giảng vào ngày 12.6 với 95 học viên. Qua thời gian đào tạo, các học viên đã được phổ biến những kiến thức cơ bản, nền tảng về Chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền….và nghiên cứu thực tế một số vấn đề. Kết thúc khóa học, có 17 học viên xếp loại Giỏi, 64 học viên xếp loại Khá, 14 học viên xếp loại Trung bình.

 

 Qua khóa đào tạo, giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

 

Cũng tại buổi Bế giảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp Giấy xác nhận trình độ trương đương sơ cấp lý luận chính trị cho 16 đảng viên có đủ điều kiện theo quy định./.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: