Cập nhật ngày : 17-07-2019

UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Luật), Ngày 15/7/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND Triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên trên địa bàn huyện.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch là nhằm triển khai, thi hành kịp thời, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất những quy định của Luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn huyện, UBND huyệnyêu cầu đề cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; đa dạng hoá các hình thức thực hiện bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc triển khai thi hành Luật với triển khai các văn bản pháp luật có liên quan. Người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động chỉ đạo việc triển khai, thi hành Luật trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả thiết thực, tránh qua loa, hình thức.

 

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, UBND huyệnyêu cầu Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung thực tốt các nhiệm vụ sau đây:

 

Một là, Tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Việc phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục phải đa dạng hóa các hình thức như: tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành tài liệu, ấn phẩm; đăng tải Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

 

 Hai là, Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND huyện và tình hình thực tế, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản, quy định để bảo đảm thực hiện phù hợp, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Luật và các  văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành. 

 

Ba là, Đề nghị TAND huyện, Viện KSND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thi hành kịp thời các nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ngành, địa phương, cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh trong quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

 

 UBND huyện giao Thanh tra huyệnhướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo UBND huyệnkết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Thanh tra tỉnhtheo quy định./.


Bùi Xuân HậuKết quả: 1.0/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: