Cập nhật ngày : 30-07-2019

Hoài Ân: Tăng cường trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính

UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đợn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Theo đó, văn bản chỉ đạo cụ thể như sau:

1.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, tự rà soát, tự đánh giá và báo cáo cụ thể cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện các kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác CCHC, nhất là đối với các nội dung nhiệm vụ có kết quả sản phẩm và thời hạn thực hiện cụ thể; tránh tình trạng bỏ sót nhiệm vụ được giao và không đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu theo yêu cầu; gắn công tác đánh giá, xem xét trách nhiệm cụ thể của công chức, viên chức được giao nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII và kế hoạch của tỉnh, huyện; khẩn trương hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã: quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính phải cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến từng phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm giải quyết và phải được áp dụng thực hiện thống nhất tại tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Tiến hành rà soát, thống kê các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ và phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện có giải pháp để thực hiện mục tiêu: tối thiểu 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Chủ động nghiên cứu, đề xuất thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, xây dựng các quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, theo phương châm: người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến một nơi duy nhất và nộp hồ sơ một lần để đề nghị cơ quan nhà nước giải quyết cùng một nội dung công việc nhưng có quy định nhiều hơn một thủ tục hành chính, nhằm góp phần tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Trước mắt, theo thẩm quyền quản lý, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp cụ thể, thiết thực để động viên, khuyến khích công chức, viên chức giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trước thời gian quy định.

 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyệnđộngđề xuất trong việc phối hợp, hướngdẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính gắn vớiviệc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông,đảm bảo nguyên tắc: việc tổ chức, hoạt động Bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã cần có sự tham gia của các đầu mối kiểmsoát thủ tục hành chính để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tham mưu, đề xuất UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện “một cửa” hiện đại cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2018-2020; phối hợp với cơ quan liên quan ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh.Giúp UBND huyện theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; theo dõi thực hiện ứng dụng hệ thống Văn phòng điện tử, mail công vụ, việc hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện. Tham mưu UBND huyện tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

3. Phòng Nội vụtích cực tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức gắn với vị trí việc làm; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trưởng của tỉnh, huyện. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mục tiêu: tối thiểu 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” cấp huyện; đề xuất, báo cáo UBND huyện về việc thực hiện cơ chế ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu UBND huyện kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ kiểm tra công vụ; tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động thực thi công vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính (nhất là các địa phương xã, thị trấn), việc chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ kiểm tra công vụ quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm cá nhân để lộ, lọt thông tin về hoạt động kiểm tra của Tổ Kiểm tra công vụ.

 

4.Phòng Tài chính- Kế hoạchtham mưu UBND huyện chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các cơ quan hành chính, Nghị địnhsố 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủcủa các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và các Nghị định có liên quan; bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện công tác CCHC năm 2019. Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, có kế hoạch mua sắm trang thiết bị làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn trong thời gian đến, đặc biệt đối với các đơn vị đã đăng ký thực hiện bộ phận “một cửa” hiện đại.

 

5.Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về  chính quyền điện tử trên địa bàn huyện theo chủ trương của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai, tổ chức, khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý trong hoạt động cơ quan nhà nước. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, đa dạng hóa các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC.

 

6. Phòng Tư phápchủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong việc ban hành văn bản QPPL hàng năm, tăng cường rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đề nghị cơ quan thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, điều hành của địa phương.

 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầngchủtrì, phối hợp với Văn Phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc, triển khai, duy trì, thực hiện chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước; trong đó lưu ý việc báo cáo, đề xuất UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền các giải pháp cụ thể cần triển khai, để đến hết năm 2019 toàn huyện phấn đấu UBND các xã, thị trấn thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch đề ra.

 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.


BTKết quả: 1.5/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: