Cập nhật ngày : 31-07-2019

Khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Văn bản cụ thể tải tại đây


BTKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: