Cập nhật ngày : 02-10-2019

Hoài Ân: Triển khai chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019. Các hoạt động tập trung một số nội dung: Phổ biến các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua năm 2019 liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo...thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dụng hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

 

UBND huyện giao phòng Tư pháp chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật cấp huyện. Các cơ quan, ban, ngành của huyện, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tùy thuộc vào tình hình thực tế của đơn vi, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phù hợp, đạt hiệu quả.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: