Cập nhật ngày : 02-10-2019

Hoài Ân: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” trên địa bàn huyện. Nội dung kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị) nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh người dân, nhất là những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh bức xúc về hành vi chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; có kế hoạch cụ thể nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải đề ra giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

 

Hai là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước; loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

  

Ba là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường quan hệ phối hợp, tạo điều kiện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. 

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện về triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa tin sai lệch, một chiều theo đúng tinh thần Quy định số 65-QĐ/TW ngàỵ 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

 

Thứ tư là, Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm . 

 

Các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

 

UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND cho UBND huyện để chỉ đạo./.


Bùi Xuân HậuKết quả: 1.8/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: