Cập nhật ngày : 22-11-2019

Kỳ họp thứ 9 - HĐND khóa IX diễn ra trong 02 ngày

Thường trực HĐND huyện khóa IX vừa thông báo nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 19 đến 20/12/2019. Tại kỳ họp sẽ thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và  nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;Báo cáo kết quả xây dựng  nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2019, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Thôn kiểu mẫu và xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020;Báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6,7,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định sô 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định;Báo cáo tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình công tác xét xử năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những kiến nghị đề xuất;Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2019 và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp....Đồng thời thông qua quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

 

Để kỳ họp diễn ra thành công và đúng thời gian dự kiến, Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan tiến hành soạn thảo các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo phân công của UBND huyện và gửi các tài liệu liên quan đến kỳ họp cho các Ban, các đại biểu HĐND và chuẩn bị các điều kiện khác.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: