Cập nhật ngày : 19-02-2020

Hoài Ân: Triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

Ngày 17/02/2020, UBND huyện Hoài Ân ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:  Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác PCTN; tăng cường thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác PCTN…Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số giải pháp như công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tiếp tục nhằm phát huy quả các quy định của pháp luật về PCTN. Đồng thời, nâng cao ý thực trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN trên địa bàn huyện.


Bùi Xuân HậuKết quả: 3.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: