Cập nhật ngày : 20-03-2020

Hoài Ân: Chấn chỉnh tình hình thực hiện cải cách hành chính và vận hành Hệ thông phần mềm một cửa điện tử VNPT - IGate

Trong thời qua, huyện Hoài Ân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đạt một số kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn còn chưa đảm bảo yêu cầu; việc cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử VNPT - IGate không kịp thời, đầy đủ.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tại cuộc họp với các ngành, địa phương vào ngày sáng 18.3, đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện đã phê bình các đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền còn để hồ sơ trễ hẹn, trễ hẹn kéo dài; việc cập nhật hồ sơ dữ liệu tiếp nhận, giải quyết TTHC vào Hệ thống phần mềm một cửa địa tử VNPT - IGate không kịp thời, đầy đủ theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã thị trấn khẩn trương có giải pháp khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết TTHC, ứng dụng CNTT, nhất là sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo thẩm quyền. Kể từ ngày 20/3/2020, 100% hồ sơ thủ tục hành chính (đã có quy trình điện tử được cấu hình trên Hệ thống phần mềm) phải được tiếp nhận kịp thời qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Đến ngày 31/3/2020 kết quả giải quyết hồ sơ đúng hẹn tại các cơ quan, đơn vị tối thiểu đạt trên 95%. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức để xảy ra hồ sơ quá hạn, trễ hạn đúng theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý…báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính và việc cập nhật dữ liệu trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cho UBND huyện, BCĐ cải cách hành chính huyện để theo dõi, chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện đảm bảo theo quy định.


Tống BìnhKết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: