• Hoài Ân: Chấn chỉnh tình hình thực hiện cải cách hành chính và vận hành Hệ thông phần mềm một cửa điện tử VNPT - IGate

    Trong thời qua, huyện Hoài Ân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đạt một số kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn còn chưa đảm bảo yêu cầu; việc cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử VNPT - IGate không kịp thời, đầy đủ.

  • Hoài Ân: Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải hành chính

    Thực hiện nhiệm vụ cải các thủ tục hành chính (CCHC) trong năm 2019, huyện Hoài Ân đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực; việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự thủ tục luật định; Bộ phận Một cửa huyện được củng cố, kiện toàn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, áp dụng theo mô hình Một cửa hiện đại; giải quyết TTHC được chú trọng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn đạt 95,5%; hoàn thành việc hợp nhất 10 trường tiểu học thành 5 trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được đẩy mạnh; hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chứng thư số, chữ ký số trong giải quyết công việc phát huy hiệu quả...
Các tin liên quan: